Matchning

När skruv och mutter passar skapas hållbarhet
En transparens av krav och förväntningar blir helt avgörande för båda parters ställningstagande. Ingen kan förutsäga framtiden. Ingen kan heller till fullo garantera mänskligt beteende. Tillvaron kan ändras på olika sätt. För att öka parternas beslutsförmåga regisserar och genomför vi en matchningsövning. Syftet är att skapa en ökad ömsesidig relationsmässig förståelse samtidigt som befattningen belyses. Iakttagelser från matchningsövningen ger oss även bättre förutsättningar för en effektiv referenstagning.

Mandat Chefsrekrytering lämnar en garanti på genomfört uppdrag. I vårt uppdrag ingår att göra en uppföljning med såväl uppdragsgivare som den anställde efter det att anställningen påbörjats.